Skip to Content

FACS muốn xây dựng các cộng đồng uyển chuyển, bền vững và bao hàm cũng như bình đẳng với nhiều người bằng cách hỗ trợ những người cô thế cần nơi nương tựa nhất trong xã hội chúng ta. Chúng tôi cung cấp sự bảo vệ trẻ em và gia cư.

Chúng tôi cấp quỹ cho các chương trình trợ giúp phụ huynh, người tàn tật và việc lão hóa tích cực. Công việc của chúng tôi cũng bao gồm việc đưa ra những kết quả tốt hơn cho các trẻ em và gia đình Thổ Dân ở NSW.

FACS có trách nhiệm (pháp lý) do pháp luật quy định để bảo vệ trẻ em và người trẻ tuổi ở NSW khỏi nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các bộ khác của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và cộng đồng để đạt được điều này.

Nếu bạn lo ngại về sự an toàn của một trẻ em, bạn có thể gọi điện cho Đường Dây Giúp Đỡ Bảo Vệ Trẻ Em bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, bảy ngày một tuần số 132 111.

Nếu bạn là một người lớn và cần giúp đỡ vì người nào đó ở nhà đang làm bạn cảm thấy sợ hãi và không an toàn, bạn có thể gọi Đường Dây Chống Bạo Hành Nội Bộ số 1800 656 463. Đường dây này hoạt động 24 tiếng một ngày, bất cứ ngày nào trong tuần.

Nhiều số điện thoại hữu ích khác được liệt kê bên dưới cũng như thông tin về cách thức để có các dịch vụ thông dịch và biên dịch miễn phí trong ngôn ngữ của bạn.

Chi tiết hơn về các dịch vụ do FACS cung cấp

Gia cư

Chúng tôi cung cấp sự trợ giúp cho những người cần giúp đỡ về gia cư. Các dịch vụ bao gồm:

  • Nơi ở tạm thời khẩn cấp cho những người rơi vào hoàn cảnh vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư. Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn có thể gọi Link2Home bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, số 1800 152 152
  • Hỗ trợ tài chính cho người hợp lệ muốn thuê nhà tư nhân hoặc đang chật vật trả tiền thuê nhà
  • Nhà xã hội để cung cấp nhà an ninh, giá cả phải chăng cho những người có thu nhập thấp đến trung bình bao gồm nhà công cộng, nhà cộng đồng và những chọn lựa nhà cho Thổ Dân
  • Các chương trình cộng đồng để cải thiện kết quả cho những người sống trong nhà xã hội

Bạn sẽ cần đáp ứng các tiêu chuẩn hợp lệ để tiếp cận các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Trung Tâm Liên Lạc Gia Cư số 1800 422 322.

Các trẻ em, gia đình và người săn sóc

FACS bảo vệ trẻ em và những người trẻ tuổi có nhiều nguy cơ hơn bị lạm dụng và bị bỏ bê.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách trợ giúp các trẻ em, gia đình và cộng đồng bằng nhiều cách. Những cách này bao gồm can thiệp sớm và các chương trình làm phụ huynh tích cực để tạo nên các gia đình mạnh hơn cùng các chương trình khác được thiết kế để củng cố toàn thể các cộng đồng.

Chúng tôi cung cấp quỹ để săn sóc các trẻ em và người trẻ tuổi đang không an toàn khi sống ở nhà. Việc “chăm sóc ngoài nhà” này bao gồm nuôi dưỡng và săn sóc người thân. Chúng tôi cũng trợ giúp việc xin con nuôi, việc giám hộ và các chọn lựa săn sóc vĩnh viễn khác để bảo đảm các trẻ em có sự khởi đầu tốt nhất có thể trong đời.

Các dịch vụ khác chúng tôi cung cấp hoặc cấp quỹ cho thuộc các lĩnh vực:

  • bạo hành nội bộ và gia đình
  • cha mẹ sử dụng rượu và các loại ma túy khác
  • các vấn đề về sức khỏe tâm thần, sự tàn tật trí tuệ hoặc các khó khăn trong học hành
Các liên lạc để được hỗ trợ khẩn cấp
Hoàn cảnh Liên lạc Thời gian
Vô gia cư – Gọi cho Link2Home: một dịch vụ điện thoại duy nhất, toàn tiểu bang cho những thắc mắc về vô gia cư ở NSW. Link2Home
1800 152 152 
24/7
Bạo hành nội bộ và gia đình Đường Dây Chống Bạo Hành Nội Bộ NSW
(NSW Domestic Violence Line)
1800 656 463
24/7
Trình báo nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em Đường Dây Giúp Đỡ Bảo Vệ Trẻ Em
(Child Protection Helpline)
132 111
24/7
Người lớn tuổi có nguy cơ Đường Dây Giúp Dỡ Chống Bạo Hành Người Lớn Tuổi
(Elder Abuse Helpline)
1800 628 221
Thứ Hai đến Thứ Sáu 8h 30 sáng – 5h chiều
Các Trường Hợp Khẩn Cấp Cảnh Sát NSW
(NSW Police)
000
24/7

Các Dịch Vụ Thông Dịch và Biên Dịch

Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ FACS nhưng không nói tiếng Anh hoặc nói tiếng Anh không rành, hãy dùng các dịch vụ thông dịch và biên dịch miễn phí bên dưới.

Về các vấn đề gia cư
Dịch Vụ Biên Dịch và Thông Dịch All Graduates Với giá của một cú điện thoại nội hạt:
1300 652 488
Người của All Graduates sẽ gọi điện thoại cho nhà cung cấp gia cư thích hợp và thông dịch cho bạn miễn phí.
Để biết thêm, hãy viếng trang mạng của All Graduates:
http://www.allgraduates.com.au
Về những vấn đề khác
Dịch vụ Biên Dịch và Thông Dịch (TIS National)131 450
Dịch vụ này có hơn 150 ngôn ngữ. (Không tốn chi phí cho dịch vụ này)
Để biết thêm, hãy viếng trang mạng của TIS:
https://www.tisnational.gov.au
  • FACS có nghĩa vụ cung cấp những thông dịch viên hội đủ tiêu chuẩn và đã được đào tạo khi thực hiện các cuộc phỏng vấn, thảo luận những vấn đề phức tạp hoặc khi xử lý những vấn đề nhạy cảm.
  • Trong hầu hết các trường hợp, gia đình và những người bạn không thể đóng vai trò thông dịch viên nhưng họ có thể nán lại trong suốt một cuộc phỏng vấn hoặc buổi họp để trợ giúp.
  • Gia đình và những người bạn có thể chỉ đóng vai trò thông dịch viên nếu nhân viên không thể mời được một thông dịch viên hội đủ tiêu chuẩn qua điện thoại hoặc đến tận nơi.

Nội dung được biên dịch trên cũng có trong Việt ngữ

Was this content useful?