Skip to Content

DCJ muốn xây dựng các cộng đồng vững mạnh hơn ở NSW bằng cách hỗ trợ những người cần được giúp đỡ nhiều nhất trong xã hội chúng ta.

Chúng tôi tài trợ các chương trình để giúp đỡ trẻ em và gia đình, người khuyết tật và người cao niên.

Chúng tôi hỗ trợ trẻ em, thanh niên và gia đình dễ bị hại.

DCJ có trách nhiệm pháp định (pháp lý) để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở NSW khỏi nguy cơ bị hại đáng kể. Để đạt được điều này, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các Bộ khác của chính phủ NSW, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và cộng đồng.

Chúng tôi tài trợ các tổ chức hỗ trợ trẻ em và gia đình, bao gồm các chương trình:

  • giúp đỡ cha mẹ có con đầu lòng có thể đang gặp khó khăn
  • chỉ dẫn cách nuôi dạy con đúng đắn để xây dựng các gia đình gắn bó hơn
  • giúp cha mẹ đối phó với vấn đề bia rượu và sử dụng ma túy
  • hỗ trợ các gia đình đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần, khuyết tật trí tuệ hoặc khó khăn trong học tập.

DCJ tài trợ dịch vụ chăm sóc cho trẻ em và thiếu niên không an toàn khi sống ở nhà, bao gồm nuôi dưỡng tạm và bà con họ hàng nuôi dưỡng. Chúng tôi cũng hỗ trợ việc nhận con nuôi, quyền giám hộ và các hình thức nuôi dưỡng vĩnh viễn để bảo đảm trẻ em có bước khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc sống.

Nếu lo ngại rằng có trẻ em đang bị hại hoặc không an toàn ở nhà, quý vị có thể gọi điện thoại cho Đường dây Trợ giúp Bảo vệ Trẻ em (Child Protection Helpline) bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, 7 ngày một tuần qua số  13 21 11.

Chúng tôi hỗ trợ người đang trải qua cảnh bạo hành trong nhà và gia đình.

Nếu người bạn đời, chồng, cha hoặc người nào khác trong nhà đang làm quý vị cảm thấy sợ hãi và ngược đãi quý vị hoặc bạo hành với quý vị hoặc con quý vị, quý vị có thể gọi điện thoại để nhờ giúp đỡ. Đường dây Bạo hành trong Nhà 1800 656 463 làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Chúng tôi cũng trợ giúp người đã thoát ly cảnh bạo hành trong nhà và gia đình và nạn ngược đãi bao gồm dịch vụ trợ giúp gọi là Staying Home Leaving Violence (Ở Nhà Không Bạo hành) và Start Safely (Khởi đầu An toàn).

Nếu là người cao niên (thường là trên 65 tuổi) đang bị ngược đãi hoặc lo ngại về một người cao niên khác có thể đang bị ngược đãi, xin quý vị gọi cho Đường dây Trợ giúp Người cao niên Bị Ngược đãi và Ban Nguồn lực qua số 1800 628 221.

Nếu cần thông dịch viên, trước tiên quý vị gọi số 131 450, sau đó nói cho nhân viên tổng đài biết ngôn ngữ quý vị thông thạo và yêu cầu họ gọi cho Đường dây Trợ giúp Người cao niên Bị Ngược đãi. Đường dây này là dịch vụ miễn phí, bảo mật, nhằm tư vấn và giới thiệu để trợ giúp người cao niên bị ngược đãi.

Chúng tôi trợ giúp về nhà ở và hỗ trợ người hội đủ điều kiện.

Chúng tôi trợ giúp và cung cấp dịch vụ cho người cần được giúp đỡ về nhà ở và hội đủ các điều kiện. Các dịch vụ của chúng tôi gồm có:

  • trợ giúp tài chính cho người gặp khó khăn trả tiền thuê nhà hoặc người muốn bắt đầu thuê nhà
  • cung cấp chỗ ở giá cả phải chăng cho người có thu nhập từ mức thấp đến mức trung bình bao gồm nhà chính phủ, nhà ở cộng đồng và nhà ở dành cho Thổ dân. Hình thức trợ giúp về nhà ở này gọi là “nhà ở bình dân”
  • các chương trình giúp đỡ người cư ngụ trong nhà ở bình dân có cuộc sống tốt hơn.

Quý vị sẽ cần phải hội đủ một số tiêu chuẩn để được sử dụng các dịch vụ này. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị gọi cho Trung tâm Liên lạc Nhà ở qua số 1800 422 322.

Nếu cần có chỗ ở trong một thời gian ngắn vì bị lâm vào cảnh vô gia cư hoặc có nguy cơ bị lâm vào cảnh vô gia cư, xin quý vị gọi cho Link2Home bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, qua số 1800 152 152.

Số điện thoại để được giúp đỡ khẩn cấp

Tình huống Liên lạc vớiGiờ
Nếu quý vị bị lâm vào cảnh vô gia cư hoặc cần có chỗ ở tạm Link2Home
1800 152 152
24/7
Bạo hành trong nhà và gia đình NSW Đường dây Nạn Bạo hành trong Nhà
1800 656 463
24/7
Trình báo trường hợp ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em Đường dây Trợ giúp về Bảo vệ Trẻ em
13 21 11
24/7
Người cao niên có nguy cơ Đường dây Trợ giúp Người cao niên Bị Ngược đãi
1800 628 221
Thứ Hai đến thứ Sáu,
8:30 sáng - 5:00 chiều
Trường hợp khẩn cấp NSW Cảnh sát hoặc Xe cứu thương
000
24/7

Dịch vụ thông phiên dịch

Nếu muốn sử dụng các dịch vụ DCJ nhưng không biết nói tiếng Anh hoặc gặp khó khăn khi nói tiếng Anh, quý vị hãy sử dụng dịch vụ thông phiên dịch miễn phí dưới đây.

Đối với vấn đề nhà ở:
Dịch vụ Thông phiên dịch All Graduates: 1300 652 488
(All Graduates sẽ gọi điện thoại cho nơi cung cấp nhà ở và có thông dịch viên cho quý vị miễn phí).
Muốn biết thêm, truy cập trang mạng All Graduates: http://www.allgraduates.com.au

Đối với các vấn đề khác:
Translating and Interpreting Service (TIS National - Dịch vụ Thông phiên dịch) 131 450
(Dịch vụ này phục vụ hơn 150 ngôn ngữ. Đây là dịch vụ miễn phí).
Muốn tìm hiểu thêm, truy cập trang mạng TIS: https://www.tisnational.gov.au

  • DCJ có nghĩa vụ cung cấp thông dịch viên chuyên nghiệp khi họ phỏng vấn và nói về các vấn đề phức tạp hoặc các vấn đề nhạy cảm.
  • Trong hầu hết các trường hợp, gia đình và bạn bè không thể làm nhiệm vụ thông dịch viên nhưng họ có thể có mặt trong cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp để ủng hộ tinh thần.
  • Gia đình và bạn bè chỉ có thể làm nhiệm vụ thông dịch viên nếu DCJ không thể tìm được thông dịch viên chuyên nghiệp có mặt tại chỗ hoặc qua điện thoại.
Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 20 Mar 2023