Skip to Content

Aguir ë DCJ a wïc bë kɔɔc panda wïc kuat kuɔɔny ya kony rin bë wut cɔla ril baai NSW.

Ɣok aa leŋ loilooi ye wëëu tääu thïn buk mïth ku mɛ̈cthook kony ku konyku kɔɔc leŋ gup aŋɛ̈th ku kɔɔc cë dhiɔp.

Ɣok aa mïth, riënythii ku mɛ̈cthook ŋɔ̈ŋnyïn kony.

Aguir ë DCJ a cï löŋ gäm riɛl yen mïth ku riënythii cëŋ baai NSW tiit bë ciën kë rɛɛc yök keek.  Rin ku buk lon kën lëu, ɣok aa luui kek akuma ë wilaya NSW, aguirguiir kɔ̈k ce käk akuma (NGOs) ku wut.

Ɣok aa wëëu bɛ̈ɛ̈y bei buk ke gäm aguirguiir dhie mïth ku mɛ̈cthook kony. Konykoony kä aa leŋ yiic:

  • kunykuuny ë kɔɔc puɔc dhiët wën jöör muöök
  • Piööc ë ŋiɛc muöök ë mïth rin bë mɛ̈cthook riɛl
  • kunykuuny ë mëdhiëëth cï määu ku wal rac muööŋ
  • kunykuuny ë mɛ̈cthook wën buöc ke kɔɔc keen tuany ke nhïïm, kɔɔc leŋ nhïïm aŋɛ̈th wälä kɔɔc jöör piöc.

Wëëu ë DCJ aa ye mïth ku riënythii muk tɛ̈ cïn kek pan pɛɛth cëŋ kek thïn. Mïth kä aa leŋ yiic mïth cë kuai ku mïth cëŋ ke kɔɔc kɔ̈k ruääi ke keek. Aya, ɣok aa kɔc kony tɛ̈ bïk mïth tiëëk, mukkä ke nhïïm ku muöök wën mïth rëër pan cï ke ben riir thïn rin bë mïth piër den ŋiɛc gɔl.

Na ye raan diɛɛr ciët meth kuc muk wälä a cëŋ pan rac, ka lëu ba Telepun ë Kuɔɔny ë Meth (Child Protection Helpline) kën 13 21 11 yup kuat thää, aköl ku wɛ̈ɛ̈r, nïn ka 7 wik yiic.

Ɣok aa kɔɔc jër ke tɔŋ baai ku mɛ̈cthook kony.

Na ye raan cï wek baai keer, muɔny du, wuur wälä kuat raan dɛ̈d rɛ̈ɛ̈r baai yï riääc ku yɔŋ yïïn wälä ye tɔŋ looi ke yïïn wälä miëth ku, ka lëu ba ɣo yuöp buk yï kony. Telepun ë Tɔŋ Baai 1800 656 463 ee ŋaany thää 24, aköl ku wɛ̈ɛ̈r, nïn ka 7 wik yiic.

Aya, ɣok aa kɔɔc cï yaaŋ ku tɔŋ ë baai ku mɛ̈cthook cop kony, gut kuɔɔny dɛ̈d cɔl Rëër Baai ku Jäl Tɔŋ (Staying Home Leaving Violence) kut kuɔɔny dɛ̈d cɔl Ŋic Gɔl (Start Safely).

Na ye raan cë ŋuɛ̈ɛ̈n (tɛ̈ cïn ruöön 65 waan) ku yïn a yɔŋ baai wälä yïn a diɛɛr raan dɛ̈d cë ŋuɛ̈ɛ̈n yɔŋ baai, manha ka yï yup Telepun ë Kuɔɔny ë Kɔɔc cë Dhiɔp Yɔŋ kën 1800 628 221.

Na wïc bë yï waar thok, ka yï kɔŋ nämba 131 450 yup, ku lɛ̈k raan bë telepun kuany thoŋ duun wïc bïn jam ku cɔl rot a tuum thok kek kɔɔc muk Telepun ë Kuɔɔny ë Kɔɔc cë Dhiɔp Yɔŋ. Kɔɔc muk Telepun ë Kuɔɔny ë Kɔɔc cë Dhiɔp Yɔŋ aa luui majan, ku wël alɔŋ raan aa cïk ye nyaai piny ku keek aa lëukä bïk yï wɛ̈ɛ̈t ku toockä yïïn tɛ̈n kɔɔc dhie kɔɔc cë dhiɔp yɔŋ kony.

Ɣok aa kɔɔc path ke kuɔɔny da kony tɛ̈ wïc kek anïïn ku konyku keek dhɔ̈l kɔ̈k.

Ɣok aa kɔɔc cë yök ke path ke kuɔɔny da kony tɛ̈ wïc kek anïïn ku konyku keek dhɔ̈l kɔ̈k. Kä ye ɣok kɔc kony aa leŋ yiic:

  • kuɔɔny ë wëëu tɛ̈n kɔɔc jöör wëëu ë jïïr wälä kɔɔc göl ë jïïr
  • miɔ̈c ye ɣok kɔc muɔɔc anïn lik wëëu ku ɣööt yeku gäm kɔc aa leŋ yiic ɣööt ë akuma, ɣööt ë wuöt, ku ɣööt ë Aborijiin. Anïn kä aa cɔl "anïn ë biöökruɛɛl".
  • aguirguiir kony kɔɔc cëŋ anïn ë biöökruɛl yiic bïk ke cök riëk piny

Kɔɔc ye kony aa kɔɔc ŋɔ̈ŋ wën path bë ke kony. Na wïc lëk kɔ̈k, ka yï yup kɔɔc Lon ë Anïïn nämba kën 1800 422 322.

Na ye raan wïc anïn bïn lɔ̈k yï rɛ̈ɛ̈r thïn rin cïn yïn anïïn wälä ye raan cë thiɔ̈k kek ciën anïïn, ka yï yup aguir ë Link2Home kuat thää ca tak, aköl ku wɛ̈ɛ̈r, nämba kën 1800 152 152.

Nämbaa ë telepun ë kuɔɔny kë wɛ̈r wei

Kë loi rotNämbaKaam
Na ye raan cïn anïïn wälä ye raan wïc tɛ̈ bïn lɔ̈k yï rɛ̈ɛ̈r thïn kaam cekic. Link2Home
1800 152 152
24/7
Tɔŋ Baai ku Mɛ̈cthook NSW Telepun ë Tɔŋ Baai
1800 656 463
24/7
Luel wɛ̈t tɛ̈ yɔŋ meth wälä tɛ̈ cï met päl wei Telepun ë Kuɔɔny ë Meth
13 21 11
24/7
Raan cë dhiɔp yɔŋ rot Telepun ë Kɔɔc cë Dhiɔp Yɔŋ
1800 628 221
Akölrou ɣet Aköldhëtem 8.30nh - 5th
Kä wɛ̈r wei NSW Bolïth wälä näjda
000
24/7

Lon ë Athook

Na wïc bë aguir ë DCJ yï kony ku yïn a kuc thoŋ Nyïŋlïth wälä jam thoŋ Nyïŋlïth a jör yïïn, ka yï cɔl rot a wɛɛr kɔɔc kä thok majan.

Alɔŋ kuɔɔny ë anïïn:
Lon ë Athook looi aguir cɔl All Graduates: 1300 652 488
(Aguir ë All Graduates a bë kɔɔc dhie kɔc muɔɔc anïïn yuöp ku wɛɛr yï thok majan).
Na wïc ba kɔ̈k ŋic, ka yï nem lɔ̈kaɣukar ë All Graduates: http://www.allgraduates.com.au

Alɔŋ wël kɔ̈k:
Translating and Interpreting Service (TIS National) (Lon ë Athook cɔl TIS National): 131 450
(Kuɔɔny kën a ye gam thok juɛ̈ɛ̈c döt thok 150. Kën ee kuɔɔny majan).
Na wïc ba kɔ̈k ŋic, ka yï nem lɔ̈kaɣukar ë TIS: https://www.tisnational.gov.au

  • Aguir ë DCJ a cë leŋ lon bï yen kɔc ya wiëc kɔɔc path cë piöc wɛ̈rthok tɛ̈ gɛ̈t yen kɔɔc wïc kuɔɔny thook ku tɛ̈ jɛɛm kɔc alɔŋ kä ril yiic wälä kä wën cë path bë ke ya nyaai piny.
  • Kä juääc yiic, kɔɔc macthok ku pamäth aa cë path bïk raan waar thok ku aa path bïk rëër amat yic tɛ̈ gɛ̈t raan wïc kuɔɔny thok wälä tɛ̈ looi amath wïc raan kuɔɔny.
  • Kɔɔc macthok ku pamäth aa lëu bïk raan waar thok tɛ̈ këc aguir ë DCJ raan kɔc waar thook yök telepun thok wälä bë bɛ̈n.
Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 20 Mar 2023