Skip to Content

Nais bumuo ng DCJ ng mas matatag na mga komunidad sa NSW sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga tao sa ating lipunan na lubos na nangangailangan ng tulong.

Pinopondohan namin ang mga programa upang matulungan ang mga bata at mga pamilya, ang mga taong may kapansanan at matatanda.

Sinusuportahan namin ang mahihinang (vulnerable) mga bata, mga kabataan at mga pamilya.

Ang DCJ ay may pambatas (legal) na tungkuling protektahan ang mga bata at mga tinedyer sa NSW mula sa panganib ng malaking kapahamakan. Upang makamit ito, nakikipagtulungan kami sa ibang mga kagawaran ng pamahalaan ng NSW, mga di-pampamahalaang organisasyon (mga NGO) at mga komunidad.

Kami ay nagbibigay ng pondo sa mga organisasyong sumusuporta sa mga bata at mga pamilya. Ang suportang ito ay kinabibilangan ng mga programang:

  • tumutulong sa mga bagong magulang na maaaring nahihirapan
  • nagtuturo ng positibong pagmamagulang para makalikha ng mas matatag na mga pamilya
  • tumutulong sa mga magulang na humaharap sa mga problema sa alkohol at paggamit ng iba pang droga
  • Sumusuporta sa mga pamilya na nangangasiwa ng mga problema sa kalusugan ng isip, intelektwal na kapansanan o kahirapan sa pagkatuto.

Ang DCJ ay nagpopondo sa pangangalaga ng mga bata at mga tinedyer na hindi ligtas na manirahan sa tahanan. Kabilang dito ang pangangalaga ng kinupkop at kaangkan. Sinusuportahan din namin ang pag-aampon, pagiging guardian at mga pagpipilian sa permanenteng pangangalaga upang matiyak na ang mga bata ay tatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay.

Kung ikaw ay nag-aalala na ang isang bata ay sinasaktan o ay hindi ligtas sa bahay, maaari mong tawagan ang Child Protection Helpline anumang oras, araw o gabi, 7 araw sa isang linggo sa 13 21 11

Sinusuportahan namin ang mga taong dumaranas ng karahasan sa tahanan at pamilya.

Kung ang iyong kinakasama, asawang lalaki, ama o ibang tao sa bahay ay nananakot sa iyo at nagiging abusado o marahas sa iyo o sa iyong mga anak, maaari kang humingi ng tulong. Ang Domestic Violence Line na 1800 656 463 ay bukas 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Nagbibigay din kami ng suporta para sa mga taong nakatakas mula sa karahasan sa tahanan at pamilya at pang-aabuso kabilang na ang tulong na tinatawag na Staying Home Leaving Violence at Start Safely.

Kung ikaw ay isang may edad na tao (karaniwang mahigit sa 65 taong gulang) na dumaranas ng pang-aabuso o nababahala tungkol sa isa pang matanda na maaaring dumaranas ng pang-aabuso, mangyaring tawagan ang Elder Abuse Helpline at Resource Unit sa 1800 628 221.

Kung kailangan mo ng taga-interpret, tawagan ang 131 450, pagkatapos ay sabihin sa opereytor ang iyong piniling wika at humingi ng access sa Elder Abuse Helpline. Ang Elder Abuse Helpline ay isang libre, kompidensyal na serbisyo na nagbibigay ng payo at mga pagsasangguni para suportahan ang mga matatandang dumaranas ng pang-aabuso.

Kami ay nagbibigay ng tulong sa pabahay at suporta para sa mga taong karapat-dapat.

Nagbibigay kami ng suporta at mga serbisyo sa mga taong nangangailangan ng tulong sa pabahay at tumutugon sa mga pamantayan ng pagiging karapat-dapat. Ang aming mga serbisyo ay kinabibilangan ng:
  • pinansyal na tulong para sa mga taong nahihirapan sa pagbabayad ng upa o nais na magsimula ng pangungupahan
  • pagbibigay ng abot-kayang mga lugar na matitirhan para sa mga taong may mababa hanggang katamtamang kita na kabilang ang mga pampublikong pabahay, pang-komunidad na pabahay at pang-Aborihinal na pabahay. Ang ganitong uri ng tulong sa pabahay ay tinatawag na "panlipunang pabahay"
  • mga programang tumutulong sa mga taong nakatira sa panlipunang pabahay upang makamit ang higit pa sa buhay.

Kailangan mong matugunan ang ilang mga pamantayan ng pagiging kwalipikado para ma-access ang mga serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Housing Contact Centre sa 1800 422 322.

Kung kailangan mo ng lugar na matitirhan nang panandalian dahil ikaw ay walang tirahan o namemeligrong mawalan ng tirahan, tumawag sa Link2Home sa anumang oras, araw o gabi, sa 1800 152 152.

Mga numero ng telepono para sa kagyat na tulong

SitwasyonKontakOras
Kung ikaw ay walang tirahan o kailangan ng pansamantalang matitirhan Link2Home
1800 152 152
24/7
Karahasan sa Tahanan at Pamilya NSW Domestic Violence Line
1800 656 463
24/7
I-report ang pang-aabuso o kapabayaan ng bata Child Protection Helpline
13 21 11
24/7
Matanda na nanganganib Elder Abuse Helpline
1800 628 221
Lunes hanggang Biyernes 8:30n.u. – 5:00n.h.
Mga Emerhensiya NSW Pulisya o Ambulansya
000
24/7

Mga serbisyo ng interpreter at pagsasalin

Kung gusto mong gamitin ang mga serbisyo ng DCJ ngunit hindi ka nagsasalita ng Ingles o nahihirapan sa pagsasalita ng Ingles, gamitin ang libreng mga serbisyo sa pag-iinterprete at pagsasalin na nasa ibaba.

Para sa mga usaping pabahay :
Serbisyo ng Pagsasalin at Pag-iinterprete ng All Graduates: 1300 652 488
(Tatawagan ng All Graduates ang provider ng pabahay at mag-iinterprete para sa iyo nang libre).
Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang website ng All Graduates: http://www.allgraduates.com.au

Para sa iba pang mga bagay:
Translating and Interpreting Service (TIS National -Serbisyo ng Pagsasalin at Pag-iinterprete): 131 450
(Ang serbisyong ito ay sumasaklaw sa mahigit sa 150 wika. Ito ay isang libreng serbisyo).
Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang TIS website : https://www.tisnational.gov.au

  • Ang DCJ ay may obligasyon na magpaubaya ng mga kwalipikadong taga-interpret kapag nagsasagawa ng panayam at nakikipag-usap tungkol sa mga komplikadong bagay o maseselang isyu.
  • Sa karamihan ng mga kaso, ang mga kapamilya at kaibigan ay hindi maaaring tumayong taga-interpret ngunit maaari silang sumama  sa isang panayam o pulong para magbigay ng suporta.
  • Ang mga kapamilya at mga kaibigan ay maaari lamang na tumayo bilang taga-interpret kung ang DCJ ay walang makuhang taga-interpret na kwalipikado o taga-interpret na nasa lugar mismo (onsite interpreter).
Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 20 Mar 2023