Skip to Content

Nais itaguyod ng FACS ang mas matatag, nasusustena at hindi pantanging mga komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa pinaka-maaapektuhan sa ating lipunan. Nagbibigay kami ng proteksyon sa bata at pabahay.

Nagpopondo kami ng mga programang pantulong sa mga magulang, may kapansanan at positibong pamamaraan sa pagtanda. Kabilang din sa ginagawa namin ang paghahatid ng mga serbisyong may mas mabuting resulta sa mga bata at pamilyang Aborihinal sa NSW.

Ang FACS ay may legal na katungkulang protektahan ang mga bata at kabataan sa NSW laban sa sukdulang panganib sa kalagayan ng buhay. Kami ay masusing nakikipagtulungan sa iba pang mga kagawaran ng pamahalaan, hindi pampamahalaang mga samahan (NGOs) at komunidad para matamo ito.

Kung ikaw ay nag-aalala sa kaligtasan ng isang bata, matatawagan mo ang Linyang pantawag-tulong para sa Proteksyon ng Bata sa 132 111 anumang oras, araw o gabi, pitong araw sa isang linggo.

Kung ikaw ay nasa hustong-edad na at kailangan ng tulong dahil may tao sa bahay na nagdudulot sa iyo ng takot at hindi ligtas na pakiramdam, matatawagan ang Linya para sa Karahasan sa Tahanan sa 1800 656 463. Ito ay bukas nang 24 oras bawa’t araw, anumang araw sa isang linggo.

Marami pang numerong matatawagan na makakatulong ang nakalista sa ibaba, pati na ang impormasyon kung paano makakakuha ng libreng serbisyo sa mga pag-iinterprete at pagsasalinwika sa Tagalog.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng FACS

Pabahay

Nagbibigay kami ng suporta sa mga taong nangangailangan ng tulong sa pabahay. Kabilang sa mga serbisyo ang:

  • Pandagliang-pangangailangan ng pansamantalang matutuluyan para sa mga dumaranas ng walang matitirhan o nanganganib na maging walang tirahan. Kung kailangan ng tulong, matatawagan ninyo ang Link2Home sa anumang oras, araw o gabi, sa 1800 152 152
  • Salaping pantulong para sa mga kwalipikado na nais mangupahan ng pribado o nahihirapan sa pagbabayad ng renta
  • Panlipunang pabahay upang magbigay ng ligtas, makakayanang bayaran na pabahay para sa mga may mababa hanggang katamtamang kita, kabilang na ang mga mapagpipiliang pampubliko, pangkomunidad at pang-aborihinal na pabahay
  • Mga programa sa komunidad para paghusayin ang mga resulta ng mga naninirahan sa panlipunang pabahay

Kailangan mong matugunan ang ilang pamantayan para maging kwalipikado sa paggamit ng mga serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Sentro ng Ugnayan sa Pabahay (Housing Contact Centre) sa 1800 422 322.

Mga bata, pamilya at tagapag-alaga

Pinoprotektahan ng FACS ang mga bata at kabataang nasa pinakamataas na antas ng panganib na maabuso at mapabayaan.

Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga bata, pamilya at komunidad sa ilang mga pamamaraan. Kabilang dito ang maagap na pamamagitan (intervention) at mga programa sa positibong pagmamagulang para lumikha ng mas matatag na mga pamilya at iba pang mga programang nakadisenyo para sa pagpapatibay ng buong komunidad.

Kami ay nagpopondo sa pangangalaga ng mga bata at kabataang hindi ligtas kung maninirahan sa bahay. Kabilang sa “out of home care” ang pagpapaalaga sa ibang tao (foster care) at pagpapaalaga sa kamag-anakan (kinship care). Sinusuportahan din namin ang pag-aampon, pagkakatiwala (guardianship) at mga pagpipilian sa permanenteng pangangalaga upang matiyak na makakatanggap ang mga bata ng pinakamahusay na posibleng panimula sa buhay.

Ang iba pang mga serbisyong ibinibigay at pinopondohan namin ay sa mga kalagayang:

  • karahasan sa tahanan at pamilya
  • pagkalulong ng magulang sa alak at iba pang droga
  • mga problema sa kalusugang pangkaisipan, intelektwal na kapansanan o mga kahirapang matuto
Mga matatawagan para sa dagliang tulong
SitwasyonTawaganOras
Walang matitirhan
Tumawag sa Link2Home: nag-iisa, pangbuong estado na serbisyo sa telepono para sa mga pagtatanong tungkol sa walang matitirhan sa NSW
Link2Home
1800 152 152 
24 oras/7 araw
Karahasan sa Tahanan at Pamilya Linya para sa Karahasan sa Tahanan ng NSW
(NSW Domestic Violence Line)
1800 656 463
24 oras/7 araw
Pag-ulat sa suspetsang pang-aabuso  o kapabayaan sa bata Linya ng Tulong para sa Proteksyon ng Bata
(Child Protection Helpline)
132 111
24 oras/7 araw
Taong may-edad na nasa panganib Linya ng Tulong para sa Inaabusong Matatanda
(Elder Abuse Helpline)
1800 628 221
Lunes hanggang Biyernes 8.30n.u.- 5n.h.
Mga pandagliang pangangailangan Pulisya ng NSW
(NSW Police)
000
24 oras/7 araw

Mga serbisyo sa pag-iinterprete at pagsasalinwika

Kung nais mong gumamit ng mga serbisyo ng FACS ngunit hindi kayo nakapagsasalita ng Ingles o may kahirapan sa pag-iingles, gamitin ang libreng mga serbisyo sa pag-iinterprete at pagsasalinwika na nasa ibaba.

Para sa mga bagay na may kinalaman sa pabahay

Serbisyo sa Pasasalinwika at Pag-iinterprete ng All Graduates

(All Graduates Translating and Interpreting Service)

Para sa presyo ng lokal na tawag, tumawag sa:
1300 652 488

May isang taga-All Graduates na tatawag sa naaangkop na tagapagdulot ng pabahay at mag-iinterprete ng libre para sa iyo.

Para sa dagdag na kaalaman, bisitahin ang website ng All Graduates: http://www.allgraduates.com.au
Para sa ibang mga bagay

Pambansang Serbisyo sa Pasasalinwika at Pag-iinterprete

Translating and Interpreting Service (TIS National)

131 450
Sakop ng serbisyo ang mahigit sa 150 na mga wika. (Walang bayad ang serbisyong ito)
Para sa dagdag na kaalaman, bisitahin ang website ng TIS: https://www.tisnational.gov.au
  • Ang FACS ay may katungkulang magbigay ng kwalipikado at sinanay na mga taga-interprete kapag nagsasagawa ng mga interbyu, pinag-uusapan ang tungkol sa komplikadong mga bagay o kung may tinatalakay na sensitibong mga isyu.
  • Sa karamihan ng mga kaso, ang kapamilya at mga kaibigan ay hindi pinapayagang mag-interprete ngunit maaari silang manatili habang nasa interbyu o miting para magbigay ng suporta.
  • Ang kapamilya at mga kaibigan ay maaari lang maging taga-interprete kung ang kawani ay hindi makakuha ng kwalipikadong interpreter sa telepono o sa lugar  na ginaganapan.

Ang nilalaman na sinalinwika ay makukuha sa wikang Tagalog/Filipino

Was this content useful?