Skip to Content

FACS- службите сакаат да изградат поотпорни и повитални заедници во кои секој ќе може да се вклучи, со тоа што им помагаат на најранливите членови во нашето општество. Ние обезбедуваме заштита на децата и сместување.

Финансираме програми за поддршка на родители, лица со попреченост како и програми за стареење со позитивен став. Нашата работа исто така вклучува доставување на подобри услуги за абориџинските деца и семејства во Нов Јужен Велс.

FACS- службите имаат законски (правни) одговорности да ги заштитуваат децата и младите во Нов Јужен Велс од опасности при кои би биле изложени на значителна повреда. За да го постигнеме сето тоа, ние тесно соработуваме со другите државни оддели, невладини организации (NGOs) и заедницата.

Ако сте загрижени за безбедноста на некое дете, можете да се јавите на Child Protection Helpline (Телефонска линија за заштита на децата) во секое време, дење или ноќе, седум дена во неделата
на 132 111

Ако сте возрасно лице и ви треба помош, затоа што некој дома предизвикува да се чувствувате исплашени и небезбедни, јавете се на Domestic Violence Line (Телефонска линија за домашно насилство) на 1800 656 463. Таа е отворена 24 часа на ден, секој ден во неделата.

Подолу се наведени повеќе корисни телефонски броеви, како и информации за тоа како да добиете бесплатни услуги на усмено и писмено превeдување на македонски јазик.

Повеќе за услугите што ги обезбедуваат FACS- службите

Сместување

Им обезбедуваме поддршка на луѓе на кои им треба помош околу сместување. Услугите вклучуваат:

  • Привремено сместување во итни случаи за луѓе кои немаат дом или кои се изложени на опасност да останат без дом. Ако ви треба помош , во секое време , дење или ноќе, можете да се јавите во Link2home, на 1800 152 152.
  • Финансиска помош за луѓе кои исполнуваат услови и кои сакаат да изнајмат стан/куќа приватно или кои имаат проблеми со плаќање на киријата.
  • Социјални станови за да се обезбеди безбедно и поволно сместување на луѓе со ниски до средни примања, вклучувајќи можности за сместување во државни станови, станови во заедницата и станови за Абориџините.
  • Програми во заедницата за подобрување на услугите за луѓето кои живеат во социјални станови.

За да имате право да ги користите услугите, ќе треба да исполнувате одредени услови. За повеќе информации телефонирајте во Housing Contact Centre (Контактен центар за сместување)
на 1800 422 322.

Деца, семејства и негуватели

FACS- службите ги заштитуваат децата и младите кои се најмногу изложени на опасност да бидат злоупотребувани и запоставувани.

Ова го правиме со тоа што им нудиме поддршка на децата, семејствата и заедниците на различни начини. Овие вклучуваат програми за рана интервенција и позитивно родителство, за создавање посилни семејства и други програми наменети да се зајакнат целокупните заедници.

Ние финансираме грижа за децата и младите кои не се безбедни да живеат дома. Оваа – “Out of Home Care” - (“нега надвор од дома”)- вклучува згрижување во друго семејство и во семејство на нивни роднини. Ние исто така поддржуваме и можности за посвојување, старателство и за постојана грижа, се со цел на децата да им се обезбеди најдобар можен почеток во животот.

Други услуги кои ги обезбедуваме или финансираме се во врска со:

  • домашно и семејно насилство.
  • користење на алкохол или други видови на дрога од страна на родителите.
  • ментални-здравствени проблеми, интелектуална попреченост или потешкотии при учењето.
Контакти за итни потреби
ОколностиКонтактВреме
Бездомни лица –
Телефонирајте на Link2Home: единствена, државна телефонска служба за прашања во врска со бездомни лица во Нов Јужен Велс
(Link2Home)
1800 152 152
24/7
Домашно и семејно насилство Телефонска линија за домашно насилство во Нов Јужен Велс
(NSW Domestic Violence Line)
1800 656 463
24/7
Пријавување на случаи каде постои сомневање за злоупотреба или занемарување на деца заштита на децата
(Child Protection Helpline)
132 111
24/7
Постаро лице изложено на опасност Телефонска линија за помош на постари лица кои се злоупотребувани
(Elder Abuse Helpline)
1800 628 221
 
Итни случаи Полиција на Нов Јужен Велс
(NSW Police)
000
24/7

Служби за усмено и писмено преведување

Ако сакате да ги користите услугите на FACS- службите но не го зборувате англискиот јазик или имате потешкотии при зборување на англискиот јазик, тогаш користете ги безплатните служби за усмено и писмено преведување кои се наведени подолу.

За случаи во врска со сместување
“All Graduates” Служба за писмено и усмено преведување По цена на локален повик тeлeфонирајте на:
1300 652 488
Некој од службата “All Graduates” ќе и се јави на соодветната служба што обезбедува сместување и ќе ви преведува бесплатно
За да дознаете повеќе посетете ги Интернет страниците на
“All Graduates”:
http://www.allgraduates.com.au
За други случаи
Translating and Interpreting Service (TIS National) (Служба за писмено и усмено преведување) 131 450
Службата нуди преведувачки услуги на повеќе од 150 јазици
(Оваа услуга е бесплатна)
За да дознаете повеќе, посетете ги Интернет страниците на TIS:
https://www.tisnational.gov.au
  • FACS– службите имаат обврска да обезбедат квалификувани и обучени преведувачи кога се водат разговори, кога се дискутира за сложени случаи или кога се работи за чувствителни прашања.
  • Во повеќето случаи, членовите на семејството и пријателите неможат да делуваат како преведувачи, но можат да бидат присутни за време на разговорот или на средбата за да пружат поддршка.
  • Членовите на семејството или пријателите можат да преведуваат само во случај кога персоналот неможе да обезбеди квалификуван преведувач преку телефон или на лице место.

Преведениот текст е достапен на македонски јазик

Was this content useful?